.

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

 
  

 
 
 
 

สพม.เขต 41

สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนในฝัน

ครูบ้านนอกดอทคอม

ครูไทย

ดิกชันนารีออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช)

 

 

 

  หน้าหลัก    พันธกิจ/กลยุทธ์ 
พันธกิจ/กลยุทธ์
 

                                                              พันธกิจ
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

3.  ส่งเสริมการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทย

4.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

5.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาครู ผู้เรียน และชุมชนสู่สมาคมอาเซียน

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1   กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                ยกระดับผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  และสำนึกความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม  เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
                นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาจะจบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  โดยสถานศึกษามีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งในการศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดพัฒนาการแนะแนวอาชีพ  และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่  3  กลยุทธ์สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
                สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน  และสื่อการเรียนรู้  เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ  ท้าทายและจูงใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8  กลุ่มสาระ  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาแก่นักเรียน

กลยุทธ์ที่  4  กลยุทธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
                สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งของรัฐและเอกชน  และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่  5  กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
                สถานศึกษาเน้นบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย  สถานีตำรวจ  ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

 
 
นายสมพงษ์ เนียมถนอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
 
 
ตุลาคม 2562
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.228.21.186
คุณเข้าชมลำดับที่ 262,148
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
140 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
Tel : 056689028
Email : sanphetschool@gmail.com