.

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

 
  

 
 
 
 

สพม.เขต 41

สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนในฝัน

ครูบ้านนอกดอทคอม

ครูไทย

ดิกชันนารีออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช)

 

 

 

  หน้าหลัก    พันธกิจ/กลยุทธ์ 
พันธกิจ/กลยุทธ์
 

                                                              พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาษาอาชีพศิลปะ กีฬาและภาวะผู้นำ

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะคุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยระบบ PDCA

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นพลโลก

6. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย เพียงพอ เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่างคุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษา

7. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน

8. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก

9. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก

 

10. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและเกิดความภาคภูมิใจ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1   กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                ยกระดับผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  และนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  และสำนึกความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม  เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่  2  กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
                นักเรียนทุกคนที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาจะจบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  โดยสถานศึกษามีการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนร่วม  รวมทั้งส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งในการศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดพัฒนาการแนะแนวอาชีพ  และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจ

กลยุทธ์ที่  3  กลยุทธ์สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
                สถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน  และสื่อการเรียนรู้  เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ  ท้าทายและจูงใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  8  กลุ่มสาระ  รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาแก่นักเรียน

กลยุทธ์ที่  4  กลยุทธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
                สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา  ให้สอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งของรัฐและเอกชน  และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่  5  กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
                สถานศึกษาเน้นบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานีอนามัย  สถานีตำรวจ  ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.96.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,855
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
: โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
140 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
Tel : 056689028
Email : sanphetschool@gmail.com